Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Form
Welcome to the General Relation Department ...
วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนกวิชสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล


อ่านเพิ่มเติม...
 
ประวัติแผนกวิชาสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติแผนกวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปิดทำการสอนในสาขาวิชาสามัญ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้นปีทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนนำไปบูรณาการในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้า และมุ่งสู่โลกในปัจจุบัน...

อ่านเพิ่มเติม...
 
ความฝันใกล้เพียงเอื้อม... PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๔๔ น.

LAST_UPDATED2
 
โครงสร้างหมวดวิชาสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗:๒๓ น.

LAST_UPDATED2